Zasady współpracy

Zasady współpracy – regulamin projektowania graficznego
(czyli aby obu stronom miło się współpracowało)

1. O tym należy wiedzieć:
1.1. Regulamin określa sposób i formę zamawiania/zlecania usług projektowania graficznego przez Klienta w firmie Insider Sp. z o.o. (dalej Insider). Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów Insider zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
1.2. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej na adres e-mail: zlecenia@insiderdruk.pl, lub osobiście w siedzibie firmy: Al. Kraśnicka 211B, Lublin. Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Klientem a Insider, są wiążącą formą współpracy.
1.3. Cena podstawowa projektu graficznego/logo ustalana jest indywidualnie.
1.4. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia na projekt graficzny Insider może zażądać zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku rozwoju projektu lub rozszerzenia zakresu prac projektowych Insider może żądać od Klienta zapłaty za dotychczas wykonaną pracę proporcjonalnie do etapu jej wykonania.
1.5. Insider przekazuje gotowy, zaakceptowany projekt po wystawieniu faktury VAT.
1.6. Insider zachowuje prawo do rezygnacji ze zlecenia bez podania uzasadnienia.
1.7. Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji przez Klienta koniecznych do przygotowania projektu. Termin realizacji zamówienia zależy również od szybkości komunikacji między Insider i Klientem.
1.8. Insider zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy, logo, bądź własnej lub powierzonej fotografii ze realizowanego zlecenia w swojej bazie Klientów na stronie internetowej (www.insiderdruk.pl, www.facebook.com/Insider_PL, czy innych należących do Insider).
1.9. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością Insider. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w niezmiennym formacie. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem Insider musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych (to jest składu w programach pakietów Corel i Adobe).
1.10. Insider nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane przez klientów, tzn:
– zdjęcia – szkice – tekst
– inne materiały przesyłane w celu wykonania projektu graficznego, a w szczególności wektoryzacji znaku graficznego, logotypu.
Przesyłając jakiekolwiek materiały do projektu Klient oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użycia. Przesyłając znak graficzny do wektoryzacji Klient oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie jak i jest jego właścicielem.

2. Praca nad projektem graficznym
2.1. Potrzeby Klienta poznajemy podczas spotkania, wymiany informacji poprzez email, bądź w trakcie rozmowy telefonicznej. Dowiadujemy się wtedy o specyfice branży/firmy oraz oczekiwaniach wobec wyglądu i realizacji projektu graficznego. Po otrzymaniu od Klienta zlecenia na wykonanie projektu graficznego (pisemnie w siedzibie firmy, email – patrz pkt. 1.2) Insider nadaje unikalny numer zlecenia, który zawsze znajduje się w temacie korespondencji e-mail, oraz rozpoczyna wykonywanie pierwszych projektów (patrz pkt. 1.4, 2.8).
2.2. Klient zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie (patrz punkt 1.10). Do materiałów zalicza się:
– cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd., zdjęcia, logo, mapy, inne materiały do wykorzystania w projekcie.
Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone. Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, .rtf, .odt, e-mail), w formie możliwej do edycji. Zdjęcia, logo i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej (zdjęcia – rozdzielczość nie mniej niż 150 dpi, logo – powinno być w formacie wektorowym – skalowalnym, np. .cdr, .pdf, .eps, .ai).
W przypadku braku zdjęć i konieczności ich zakupu (Insider pośredniczy w kupnie) kwota zakupu zostanie doliczona do faktury VAT wystawionej za usługę projektowania graficznego.
2.3. Pomysł Klienta na projekt graficzny jest jedną z dwóch propozycji wykonywanych przez Insider w ramach ustalonej ceny (oczywiście obydwie propozycje mogą być przygotowane według pomysłu Insider).
2.4. Klient wybiera jedną propozycję (wymagana akceptacja wstępnego projektu) i na jej bazie Insider pracuje dalej nad projektem. Dozwolone jest mieszanie elementów z dwóch propozycji.
2.5. Po wybraniu propozycji projektu Klient zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie i zgłosić poprawki w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty (pod względem merytorycznym i redakcyjnym), zdjęcia oraz kompozycje graficzne (pod względem rozkładu i kolorystyki). Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości emailem lub dostarczona do Insider. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy (patrz pkt. 2.9).
2.6. W cenę podstawową projektu (patrz.1.3) wliczone są wliczone: dwie propozycje projektu z których powstaje „punkt wyjścia” i trzy kolejki poprawek. Jeśli zajdzie konieczność wykonania większej ilości zmian, Insider zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu realizacji i podwyższenia ceny zlecenia (patrz pkt. 2.8 i 2.9). Za dodatkowe kolejki poprawek naliczana jest opłata w wysokości 1/8 wartości projektu. Kwota ta jest doliczana na fakturze i podlega zapłacie wraz z kwotą główną.
2.7. Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (email, na nośniku optycznym czy pendrive). W przypadku zamówienia projektu i druku następuje proces jego fizycznego wykonania. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione (patrz pkt. 2.5).
2.8. W cenie podstawowej projektu graficznego nie zawierają się następujące, dodatkowo płatne usługi (patrz pkt. 2.9): – skanowanie,
– przepisywanie tekstów z wersji papierowej,
– wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów,
– wykonywanie fotomontaży i zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów,
– rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli, logo, – rysowanie mapek dojazdowych.
2.9. Koszt wszelkich dodatkowych usług uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności.

Komentarze są wyłączone.